Selamat Datang ke Laman Portal
FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN
Universiti Putra Malaysia
Sabtu - 25 Februari 2017
 • Instagram
 • facebook
 • twitter
Program Akademik

PROGRAM PRA-SISWAZAH

Sarjana Muda Sains (Kesihatan Persekitaran dan Pekerjaan) adalah latihan profesional kesihatan awam yang menekankan aspek keselamatan, pencegahan penyakit dan kecederaan yang berhubung dengan alam sekitar dan pekerjaan. Program ini telah bermula pada tahun 1997 dan sehingga tahun 2012, sebanyak tujuh belas (17) kumpulan pelajar telah diambil dari pelbagai latar belakang pendidikan. Kesihatan persekitaran adalah satu disiplin sains kesihatan yang berkaitan dengan kawalan biologi, kimia dan proses fizikal dan persekitaran sosial yang boleh menyebabkan kesan buruk secara langsung atau tidak langsung kepada kesihatan fizikal dan mental. Kesihatan pekerjaan tertumpu kepada kawalan pengenalan dan penilaian proses dari persekitaran tempat kerja yang boleh menyebabkan kecederaan, kecacatan, penyakit dan kesejahteraan gangguan di kalangan pekerja. Melalui kursus ini, pelajar akan mengikuti latihan kecekapan dalam mengenal pasti masalah kesihatan yang berkaitan dengan tempat kerja dan persekitaran. Langkah-langkah kawalan adalah melalui pencegahan dan promosi kesihatan.

Program ini telah diiktiraf oleh beberapa organisasi dari tempatan dan antarabangsa. Organisasi ini adalah Chartered Institute Kesihatan Alam Sekitar (CIEH) dari United Kingdom, Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP) dan Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Kebangsaan (NIOSH), yang kedua-duanya dari Malaysia. Bagi JKKP, graduan pelajar diberi Buku Hijau Pegawai Keselamatan dan Kesihtan selepas tiga tahun pengalaman bekerja, manakala NIOSH mengecualikan pelajar daripada menduduki Penilaian Risiko Kesihatan Kimia atau peperiksaan CHRA.

1. MATLAMAT PROGRAM

Program Bacelor Sains (Kesihatan Persekitaran dan Pekerjaan) merangkumi kurikulum komprehensif yang akan menghasilkan graduan yang terlatih dan profesional dalam bidang kesihatan persekitaran dan pekerjaan, keselamatan dan kesihatan pekerjaan serta penyelidikan dan perundingan yang berkualiti dalam bidang yang berkaitan.

Matlamat program adalah:

 1. Untuk menyediakan graduan dengan pengetahuan dan ketrampilan dalam penjagaan kesihatan masyarakat melalui pemeliharaan dan peningkatan kualiti alam sekitar dan tempat kerja serta kualiti kehidupan bermasyarakat.
 2. Untuk melahirkan graduan yang kreatif, inovatif, dan peka terhadap masalah kesihatan dan persekitaraan masyarakat, tempat kerja serta nilai dan budaya negara.
 3. Untuk melahirkan graduan yang berkemampuan tinggi yang dapat mengendalikan penyelidikan dan perundingan berkualiti di peringkat kebangsaan dan antarabangsa.

Matlamat penawaran program ini adalah bersesuaian dengan misi UPM untuk memberi sumbangan kepada kemajuan manusia selaras dengan matlamat universiti untuk melahirkan graduan yang berkualiti, berdaya saing dan dapat menyumbang ke arah pembangunan masyarakat yang sihat dan produktif.

2. HASIL PEMBELAJARAN

Graduan dapat:

 1. Memperolehi pengetahuan tentang perubahan persekitaran dari proses biologi, kimia, fizikal dan sosial yang mendedahkan manusia kepada penyakit di persekitaran dan tempat kerja. (P1)
 2. Memperolehi kemahiran teknikal dan aplikasi dalam bidang Kesihatan Persekitaran dan Pekerjaan yang bersifat multi disiplin. (P2)
 3. Memperolehi kemahiran berfikir secara saintifik dalam bidang Sains Asas (Kimia Organik, Fisiologi, Mikrobiologi) untuk memahami etiologi penyakit dan hazad di persekitaran dan tempat kerja. (P3)
 4. Memperoleh kemahiran komunikasi dalam bidang Kesihatan Persekitaran dan Pekerjaan melalui pendedahan kepada latihan industri, amali, projek ilmiah tahun akhir, pembentangan kes kajian dan seminar. (P4)
 5. Mempunyai kemahiran sosial melalui pendedahan dalam bidang Kesihatan Persekitaran dan Pekerjaan, kursus Sains Sosial, Latihan Industri, Projek Ilmiah Tahun Akhir dan Seminar. (P5)
 6. Memperolehi kemahiran profesionalisme dalam bidang Kesihatan Persekitaran dan Pekerjaan serta etika yang tinggi dalam melaksanakan tugas sebagai Pegawai Kesihatan Persekitaran, Pegawai Kawalan Alam Sekitar dan sebagai Pegawai Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. (P6)
 7. Menyediakan graduan dengan pengetahuan sepanjang hayat serta dapat menguruskan maklumat mengenai hubungkait antara persekitaran dengan manusia dan mengaplikasikan prinsip kesihatan persekitaran dan pekerjaan dengan merekabentuk, melaksana, memantau dan menilai program intervensi atau perkhidmatan kesihatan secara profesional. (P7)
 8. Menyediakan graduan dengan kemahiran keusahawanan melalui pendedahan kepada kaedah pengurusan perniagaan serta teknik asas sebagai Pakar Runding di dalam bidang Kesihatan Pekerjaan dan bidang Kesihatan Persekitaran. (P8)
 9. Menyediakan graduan dengan asas kepimpinan melalui pendedahan kepada program ko-kurikulum, latihan industri serta kerja berkumpulan melalui kursus yang ditawarkan oleh fakulti. (P9)

CADANGAN SKEMA PENGAJIAN MENGIKUT SEMESTER*

 

TAHUN 1

SEMESTER PERTAMA

SEMESTER KEDUA

KOD

KURSUS

KREDIT

KOD

KURSUS

KREDIT

SKP 2101

Kenegaraan Malaysia

3(3+0)

SKP 2203

Tamadun Islam Dan Tamadun Asia

2(2+0)

SSK 3000

Teknologi Maklumat Dan Penggunaan

3(2+1)

SKP 2204

Hubungan Etnik

2(2+0)

EOH 3401

Prinsip Kesihatan

3(3+0)

SBP 3111

Fisiologi Manusia

4(3+1)

CHM 3201

Kimia Organik I

4(3+1)

SBP 3201

Asas Biokimia Perubatan

3(2+1)

PRT 2008

Pertanian Dan Manusia

2(2+0)

EOH 3101

Prinsip Kesihatan Persekitaran

3(3+0)

BBI 2420

Oral Interaction Skills

3(2+1)

BBI 2421

General Writing Skills

3(2+1)

***

Ko-Kurikulum

1(1+0)

EOH 4902

Latihan Industri Kesihatan Persekitaran

2(0+2)

 

 

 

***

Ko-Kurikulum

1(1+0)

jumlah

18(15+3)

jumlah

19(14+5)

 

 

TAHUN 2

SEMESTER PERTAMA

SEMESTER KEDUA

KOD

KURSUS

KREDIT

KOD

KURSUS

KREDIT

MGM 3180

Asas Keusahawanan

3(2+1)

SKP 2501

Pengantar Psikologi

3(3+0)

SBP 3403

Asas Mikrobiologi Perubatan

3(2+1)

EOH 4301

Toksikologi Industri Dan Persekitaran

3(3+0)

EOH 3102

Kesihatan Komuniti Dan Pencemaran

3(2+1)

EOH 4302

Epidemiologi Kesihatan Persekitaran Dan Pekerjaan

3(3+0)

EOH 3202

Kesihatan Pekerjaan

3(3+0)

EOH 3206

Keselamatan Industri dan Tindakan Kecemasan

4(4+0)

EOH 3304

Perundangan dan Etika Profesional Kesihatan Persekitaran Dan Pekerjaan

4(4+0)

EOH 3302

Pengurusan Dan Keselamatan Bahan Toksik

3(3+0)

 

 

 

EOH 4903

Latihan Industri Kesihatan Komuniti

2(0+2)

jumlah

16(13+3)

JUMLAH

18(16+2)

 

 

TAHUN 3

SEMESTER PERTAMA

SEMESTER KEDUA

KOD

KURSUS

KREDIT

KOD

KURSUS

KREDIT

EOH 3203

Higen Industri

3(0+3)

PKK 3107

Keselamatan Makanan Untuk Kesihatan Pengguna

3(2+1)

EOH 3303

Biostatistik Kesihatan Persekitaran dan Pekerjaan

3(3+0)

EOH 4101

Pemantauan Dan Analisis Dalam Kesihatan Persekitaran

3(2+1)

EOH 4202

Sistem Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

3(3+0)

EOH 4306

Kaedah Penyelidikan Kesihatan

4(3+1)

EOH 4304

Penilaian Pendedahan Risiko Kesihatan Bahan Kimia

3(3+0)

EOH 4904

Latihan Industri Kesihatan Pekerjaan

5(0+5)

***

Elektif

3

JUMLAH

15(12+3)

JUMLAH

15(7+8)

 

TAHUN 4

SEMESTER PERTAMA

SEMESTER KEDUA

KOD

KURSUS

KREDIT

KOD

KURSUS

KREDIT

EOH 4307

Penilaian Impak Kesihatan

3(2+1)

EOH 3000

Seminar

1(1+0)

EOH 4999A

Projek Ilmiah Tahun Akhir

3(0+3)

EOH 4999B

Projek Ilmiah Tahun Akhir

3(0+3)

***

Elektif

9

EOH 4201

Ergonomik

3(3+0)

 

 

 

 

Elektif

6

JUMLAH

15(11+4)

JUMLAH

13(10+3)


*Tertakluk kepada pindaan


PROGRAM SISWAZAH

Program yang ditawarkan

 1. Sarjana Sains
 2. Doktor Falsafah

Bidang pengajian

 1. Kesihatan Persekitaran - Penilaian Risiko Kesihatan (racun perosak / logam berat), Kesihatan dan Keselamatan Kanak-kanak, Kualiti Udara Dalaman & Luar, Pengurusan Sisa Pepejal & Toksik, Geokimia, Keselamatan Makanan, Kualiti Air & Kesihatan, Kimia Alam Sekitar, Toksikologi Alam Sekitar dan Tekanan & Psikologi.
 2. Kesihatan Pekerjaan - Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, Ergonomik, Higen Industri, Keselamatan Industri, Penilaian Risiko Kesihatan Pekerjaan, Toksikologi Pekerjaan dan Psikologi Pekerjaan.


Direktori Pelajar Pasca Siswazah Kesihatan Pekerjaan Dan Persekitaran

Kemaskini Terakhir : Tue, 12 Jul 2016 (ctkhatijah)

Polisi Privasi & Keselamatan | Penafian | Notis Hakcipta | Peta Laman | AJK Web |
Paparan terbaik menggunakan Internet Explorer, Safari, Firefox, Google Chrome dengan resolusi 1024 x 768
@2013 Universiti Putra Malaysia
 • SIRIM-UKAS
 • Valid CSS!
Kemaskini Terakhir : 15 Feb 2017